OM OSS | ABOUT US

IDA (Institutet för Diaspora och Avkolonisering) är sedan 2016 en fristående konstgrupp baserad i Stockholm, och består av Estella Burga, Macarena Dusant och Isabel Löfgren.

IDA inspireras av ett avkoloniserat (descolonializada, decolonized) perspektiv för att närma sig frågor kring maktstrukturer inom konsten. Det innebär att både identifiera exkluderingsmekanismer och förstå de strategier som används av konstnärer marginaliserade av systemet. IDA förenas av erfarenheter kring migration, främmandeskap, transkulturalitet och assimilering. 

IDA undersöker kunskapsformationer och kunskapsproduktioner inom samtidskonst, genom begrepp som bland andra diaspora, kreolisering och avkolonisering, med syftet att reflektera och föra en diskussion kring konstens strukturella system ur ett konstnärligt- och kulturellt perspektiv. Kan vi skriva en annan konsthistoria? 

IDAs konstnärliga arbete innefattar bl.a. workshops, texter, visuell gestaltning i bild och form, konstnärlig forskning och diskussion. 

Förkortningen IDA konnoterar, på svenska, ett kvinnligt könat namn.  På spanska betyder det en riktning - ida y vuelta - som kan komma tillbaka, vilket bär en bumerangisk tanke - att riktas mot något för att sedan vända.

 

IDA (Institute for the Decolonization of Art) is an art collective based in Stockholm since 2016 with Estella Burga, Macarena Dusant and Isabel Löfgren. 

IDA approaches issues in power structures within contemporary art from a decolonized perspective. This entails the identification of mechanisms of exclusion and understanding which strategies are being used by marginalized artists, artist groups and collectives with which IDA shares a background of migration, outsiderness, transculturality and assimilation.

IDA investigates knowledge structures and knowledge production in contemporary art through concepts such as diaspora, creolization and decolonization with the aim to reflect and initiate discussions about art's structural system from from an artistic and cultural perspective. Can we write another (other)) art history (ies)?

IDA works paradoxically by connotating, in Swedish, a woman's name "Ida" and in Spanish and Portuguese, relating to a spatial direction able to come back: ida y vuelta/ida e volta. The latter carries a thought of a bumerangian quality: to project onto something and then return. People with double identities always find themselves back to an in-between state and back into a foreignness.

 

BIOS

 Estella Burga har en konstnärlig bakgrund och är kultur‐ och utställningsproducent med erfarenhet av deltagardrivna processer och projekt.

Macarena Dusant är skribent och hennes praktik som konstvetare genomsyras av en undersökande blick på maktstrukturer, representation och marginalisering i det samtida konstfältet. Hon har arbetat med konstnärer och konstnärskap liksom med utställningar.

Isabel Löfgren är konstnär och forskare med MFA från Brasilien och PhD i Filosofi, Konst och Kritiskt Tänkande från European Graduate School i Schweiz. Hon har erfarenhet av att skapa kollektiva och deltagande konstnärliga processer, och tar med sig sin erfarenhet som både skapare, teoretiker och pedagog.

IDA besitter en kompetens där den röda tråden är konstnärliga processer som blir stärkta bl a av filosofi, konsthistoria, kritiskt maktperspektiv. Våra kroppars olika erfarenheter och våra icke-lineära livshistorier är nödvändiga i skapandet av en avkoloniserad konstnärlig process och konsthistoria. Vi ser det kollektiva som ett politiskt statement mot myten om den solitära ﴾manliga, vita﴿ konstnären. Det kollektiva bär potentiell kunskap i sig självt.

Estella Burga has an artistic background as a photographer and is a cultural and artistic producer specialized in the field of participant-driven processes and projects. She contributes with artistic leadership, creative processes and production expertise and management within Swedish art institutions.

Macarena Dusant’s practice as an art historian and writer is permeated by matters of power structures, representation and marginalization in contemporary art. She has worked with artists and artistic practices as well as with exhibitions. She contributes with comparative knowledge of art institutions and cultural life in Sweden and a theoretical approach to participative art practices.

Isabel Löfgren is an artist and researcher with an MFA from Brazil and PhD in Philosophy, Art and Critical Thought. She is experienced in creating collective and participatory artistic processes focusing on divided cities, migration and feminism. She contributes with theoretical and academic research expertise to the project as well as with an artistic leadership in the collaborative processes with artists.

The common thread in our competences is artistic practice and processes reinforced by philosophy, art history and critical power perspectives. In this project our different experiences are crucial for the collective work of writing about decolonized artistic processes and differentiated art histories.